รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง

8 ธันวาคม 2565 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
17 พฤศจิกายน 2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร เรื่องผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
14 พฤศจิกายน 2565 การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไว้ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ (เเบบสขร.๑) ประจำเดือน ตุลาคม 2565
14 พฤศจิกายน 2565 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2565
18 ตุลาคม 2565 การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไว้ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ (เเบบสขร.๑) ประจำเดือน กันยายน 2565
18 ตุลาคม 2565 การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไว้ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ (เเบบสขร.๑) ประจำเดือน เมษายน – กรกฎาคม 2565
18 ตุลาคม 2565 การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไว้ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ (เเบบสขร.๑) ประจำเดือน สิงหาคม 2565
20 เมษายน 2565 การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไว้ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ (เเบบสขร.1) ประจำเดือน,มกราคม-เดือนมีนาคม 2565
28 มกราคม 2565 การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไว้ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ (เเบบสขร.1) ประจำเดือนตุลาคม-เดือนธันวาคม 2564
22 พฤศจิกายน 2564 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบเขาโร เรื่องผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
1 2 3 4