รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง

13 พฤศจิกายน 2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ในรอบเดือน ตุลาคม 2566)
3 ตุลาคม 2566 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2566
5 กันยายน 2566 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2566
18 สิงหาคม 2566 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2566
24 กรกฎาคม 2566 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2566
19 มิถุนายน 2566 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2566
12 พฤษภาคม 2566 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2566
19 เมษายน 2566 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2566
22 มีนาคม 2566 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
6 กุมภาพันธ์ 2566 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2566
1 2 3 4 6