รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง

22 พฤศจิกายน 2564 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบเขาโร เรื่องผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
18 ตุลาคม 2564 การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไว้ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ (เเบบสขร.1) ประจำเดือนกรกฎาคม-เดือนกันยนยน 2564
30 กรกฎาคม 2564 การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไว้ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ (เเบบสขร.1) ประจำเดือนมิถุนายน 2564
21 กรกฎาคม 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายจ่าง เพียรดี – บ้านนายอำนวย ระวังสุข (ตอนที่ 4) หมู่ที่ 4 ตำบลเขาโร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
20 กรกฎาคม 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางแพร้ว ดำเกลี้ยง – บ้านนายสมบัติ เพียรดี หมู่ที่ 9 ตำบลเขาโร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
30 มิถุนายน 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านนายสนั่น คงศรี – บ้านนายวิภาค บุญสนอง (ตอนที่ 4) หมู่ที่ 10 ตำบลเขาโร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
29 มิถุนายน 2563 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสุทิน หนูคาบแก้ว – บ้านนายวิชาญ เพชรสีเงิน หมู่ที่ 1 ตำบลเขาโร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
26 มิถุนายน 2563 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำระบบประปาบ้านปากมูด หมู่ที่ 6 ตำบลเขาโร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
25 มิถุนายน 2563 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสุทิน หนูคาบแก้ว – บ้านนายวิชาญ เพชรสีเงิน หมู่ที่ 1 ตำบลเขาโร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
24 มิถุนายน 2563 เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสุทิน หนูคาบแก้ว – บ้านนายวิชาญ เพชรสีเงิน หมู่ที่ 1 ตำบลเขาโร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
1 2 3 4 5 6