เเผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตเเละประพฤติมิชอบ

20 เมษายน 2566 รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2565
4 เมษายน 2566 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน
3 เมษายน 2566 รายงานผลนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 6 เดือน) พร้อมขออนุมัติเผยเเพร่
27 มีนาคม 2566 รายงานผลการดำเนินตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
27 มีนาคม 2566 รายงานผลการดำเนินตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรมและคามโปร่งใส ประจำปี 2566
5 มกราคม 2566 รายงานข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตเเละพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ 2566
14 ธันวาคม 2565 ข้อเสนอเเนะในการพัฒนาคุณธรรมเเละความโปร่งใสในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
29 พฤศจิกายน 2565 กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์และให้ความรู้แก่ข้าราชการและพนักงาน เกี่ยวกับนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
5 ตุลาคม 2565 รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ปี 2566
15 มิถุนายน 2565 ประการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโรเรื่อง การประกาศใช้เเผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี (ประจำปี 2566-2570)
1 2 3 6