เเผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตเเละประพฤติมิชอบ

22 เมษายน 2567 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2567
22 เมษายน 2567 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256
19 ธันวาคม 2566 รายงานผลนโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปี 2566
21 พฤศจิกายน 2566 รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ ประจำปี 2566
17 ตุลาคม 2566 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
12 ตุลาคม 2566 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประเด็นสินบน ประจำปีงบประมาณ 2567
11 ตุลาคม 2566 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภาย
2 ตุลาคม 2566 ข้อมูลสถิติเรื่องการทุจริตเเละประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 12 เดือน (ตั้งเเต่เดือนตุลาคม พ.ศ.2565 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ.2566) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร
20 เมษายน 2566 รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2565
4 เมษายน 2566 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน
1 2 3 7