เเผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตเเละประพฤติมิชอบ

15 มิถุนายน 2565 เเผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมเเละความโปร่งใส่ (พ.ศ.2566-2570)
21 เมษายน 2565 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน
12 เมษายน 2565 รายงานผลการนำเเผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน
10 มกราคม 2565 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมเเละความโปร่งใส่ประจำปี 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร
7 ธันวาคม 2564 รายงานผลการประเมิน ประจำปีงบประมาณ 2564
21 ตุลาคม 2564 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2564 รอบ 12 เดือน
12 ตุลาคม 2564 เเผนการปราบปรามการทุจริตเเละประพฤติมิชอบองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร พ.ศ.2565
7 ตุลาคม 2564 รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ 2565
4 ตุลาคม 2564 เเผนทางการปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต/เเจ้งเบาะเเสด้านการทุจริตเเละประพฤติชอบ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร
1 ตุลาคม 2564 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำลเขาโร เรื่องนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
1 2 3 4