เเผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตเเละประพฤติมิชอบ

5 พฤศจิกายน 2561 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
9 ตุลาคม 2561 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร เรื่องมาตรการป้องกันเเละต่อต้านทุจริตประพฤติมิชอบ
5 ตุลาคม 2561 ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต
5 ตุลาคม 2561 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย มีส่วนร่วม
5 ตุลาคม 2561 มาตรการป้องกันการรับสินบน
5 ตุลาคม 2561 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
5 ตุลาคม 2561 มาตรการ ป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
5 พฤษภาคม 2561 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
14 มีนาคม 2561 เเบบฟร์อมรายงานประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) การจัดทำเเผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
9 ตุลาคม 2560 เเผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตเเละประพฤติมิชอบ
1 2 3 4