เเผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตเเละประพฤติมิชอบ

13 พฤษภาคม 2564 คู่มือการใช้ทรัพย์สินทางราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร
13 พฤษภาคม 2564 การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมเเละความโปร่งใส ในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร ประจำปีงบประมาณ 2563
13 พฤษภาคม 2564 มาตรการส่งเสริมประเมินคุณธรรมเเละความโปร่งใสใน ประจำปีงบ 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร
13 พฤษภาคม 2564 มาตรการส่งเสริมประเมินคุณธรรมเเละความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร ประจำปีงบประมาณ 2564 พร้อมของอนุมัติเผยเเพร่
3 พฤษภาคม 2564 รายงานการติดตามการดำเนินงานตามเเผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต รอบหกเดือน(ตุลาคม 2563-มีนาคม 2564)พร้อมขอเปิดเผยในเวปไซด์ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร
3 พฤษภาคม 2564 รายงานการติดตามการดำเนินงานตามเเผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2561-2564)ประจำปี พ.ศ.2563 รอบสิบสองเดือน(ตุลาคม 2562-กันยายน 2563)พร้อมขอเปิดเผยในเวปไซด์ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร
3 พฤษภาคม 2564 รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
3 พฤษภาคม 2564 รายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
3 พฤษภาคม 2564 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
15 พฤศจิกายน 2561 แผนเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมเเละการป้องกันทุจริต
1 2 3 4 5 6