• กิจกรรมอบรมอาสาปศุสัตว์ตำบลเขาโรประจำปี2567 ตาม โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจําปีงบประมาณ 2567

6 ธันวาคม 2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
9 พฤศจิกายน 2566 ประชาสัมพันธ์การยืนยันสิทธิเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
24 ตุลาคม 2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร เรื่อง การเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงประปาหมู่บ้าน พร้อมเปลี่ยนท่อ PE บ้านโคกยูง หมู่ที่ 7 ตำบลเขาโร
18 กันยายน 2566 การเปิดเผยราคากลางเเละการคำนวณราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ตารางเเสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเเละราคากลางงานก่อสร้าง
18 กันยายน 2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร เรื่อง เผยเเพร่เเผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
10 กรกฎาคม 2566 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามเเยกทางเข้า อบตเขาโร-บ้านควนหาญเฒ่า (ตอนที่ 3) หมู่ที่ 10 ตำบลเขาโร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 2 3 4 15
19 มีนาคม 2567 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมเเซมถนนลาดยางเเอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนายสนั่น คงศรี-บ้านนายวิภาค บุญสนอง หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 มีนาคม 2567 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางเเอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายสามเเยกหนองหวายฝาด-ถนนไสตอไหน (ตอนที่ 3) หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 มีนาคม 2567 ประกาศองค์การบริหารส่าวนตำบลเขาโร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมเเซมถนนลาดยางเเอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายโคกหมอตก หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 มีนาคม 2567 ประกาศองค์การบริหารส่าวนตำบลเขาโร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางเเอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหนองท่อม-นาพรุ (ตอนที่ 6) หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 มีนาคม 2567 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมเเซมท่อระบายน้ำ บริเวณถนนสายบ้านนายอำนวย บุญเเสน-บ้านนายหนูอัด มะลิทอง หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 มีนาคม 2567 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องเสียง สำหรับโครงการวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 มีนาคม 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา สำหรับโครงการเสริมพัฒนาเด็กเล็กเเละเยาวชนในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 มีนาคม 2567 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเต็นท์ โต๊ะ พร้อมเก้าอี้ สำหรับโครงการวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2567
1 2 3 4 16
4 ตุลาคม 2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาพร้อมเปลี่ยน PE บ้านโคกยูง หมู่ที่ 7 ตำบลเขาโร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
18 กันยายน 2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร เรื่องร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบประปาพร้อมเปลี่ยน PE บ้านโคกยูง หมู่ที่ 7 ตำบลเขาโร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเบ็กทรอนิกส์
17 กรกฎาคม 2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างเเละปรับปรุงถนนลาดยางสายบ้านนางจิตรา สังขโชติ- บ้านนางสาวธารทิพย์ ชัยชาญ หมู่ที่ 9 ตำบลเขาโร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
12 กรกฎาคม 2566 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเเละปรับปรุงถนนลาดยางสายบ้านนางจิตรา สังขโชติ-บ้านนางสาวธารทิพย์ ชัยชาญ หมู่ที่ 9 ตำบลเขาโร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
11 กรกฎาคม 2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการถนนลาดยางชนิดเเอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านนายณรงค์ สังขโชติ-บ้านนายสวาท เมืองทร้พย์ (ตอนที่3) หมู่ที่ 6 ตำบลเขาโร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
5 กรกฎาคม 2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางชนิดเเอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านนายณรงค์ สังขโชติ-บ้านนายสวาท เมืองทรัพย์ (ตอนที่ 3 ) หมู่ที่ 6 ตำบลเขาโร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
31 มีนาคม 2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหอถังเหล็กรูปเเชมเปญระบบประปาหมู่บ้านบริเวณบ้านนายเเม้น กุญชรินทร์ หมู่ที่ 9 ตำบลเขาโร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
27 มีนาคม 2566 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหอถังเหล็กรูปเเชมเปญระบบประปาหมู่บ้านบริเวณบ้านนายเเม้น กุญชรินทร์ หมู่ที่ 9 ตำบลเขาโร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
1 2 3 4 28