• กิจกรรมอบรมอาสาปศุสัตว์ตำบลเขาโรประจำปี2567 ตาม โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจําปีงบประมาณ 2567

10 กรกฎาคม 2566 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านายสุนทร ระวังสุข-บ้านนายสุทิน หนูคาบเเก้ว หมู่ที่ 1 ตำบลเขาโร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 กรกฎาคม 2566 ตารางเเสดงวงเงินงบประะมาณที่ได้รับจัดสรรเเละราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
4 กรกฎาคม 2566 ตารางเเสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเเละราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
21 มีนาคม 2566 การเปิดเผยราคากลางเเละการคำนวณราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างห่อถังเหล็กรูปเเชมเปญระบบประปาหมู่บ้านบริเวณบ้านนายเเม้น กุญชรินทร์ ตำบลเขาโร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
15 มีนาคม 2566 การเปิดเผยราคากลางเเละการคำนวณราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการการก่อสร้างหอถังเหล็กรูปเเชมเปญระบบประปาหมู่บ้าน บ้านโคกยูง หมู่ที่ 7 ตำบลเขาโร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
13 มีนาคม 2566 ประกาศนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) องค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร
1 2 3 4 5 15
8 มีนาคม 2567 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าไฟส่องสว่างเเละประดับตกเเต่งด้วยหลอดไฟ สำหรับโครงการวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 มีนาคม 2567 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเวที สำหรับโครงการวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 มีนาคม 2567 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมรถไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 82-0712 นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6 มีนาคม 2567 ประกาศองคการบริหารส่วนตำบลเขาโร ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดถังเก็บน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกงหราโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 มีนาคม 2567 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมประตูเปิด-ปิด ห้องกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 มีนาคม 2567 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำตรายาง (กองคลัง) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4 มีนาคม 2567 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางเเอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายไสตอไหน (ตอนที่ 4) หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 กุมภาพันธ์ 2567 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรพ.สต.บ้านเขาโร-บ้านนายอำพัน สังขโชติ(ตอนที่3) หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 2 3 4 5 16
20 มีนาคม 2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร เรื่อง ยกเลิกประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางชนิดเเอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านนายณรงค์ สังขโชติ-บ้านนายสวาท เมืองทรัพย์ (ตอนที่ 3) หมู่ที่ 6 ตำบลเขาโร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
17 มีนาคม 2566 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหอถังเหล็กรูปเเชมเปญระบบประปาหมู่บ้าน บ้านโคกยูง หมู่ที่ 7 ตำบลเขาโร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
7 มีนาคม 2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหอถังเหล็กรูปเเชมเปญระบบประปาหมู่บ้านบริเวณบ้านนายเเม้น กุญชรินทร์ หมู่ที่ 9 ตำบลเขาโร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
7 มีนาคม 2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหอถังเหล็กรูปเเชมเปญระบบประปาหมู่บ้าน บ้านโคกยูง หมู่ที่ 7 ตำบลเขาโร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
1 มีนาคม 2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหอถังเหล็กรูปเเชมเปญระบบประปาหมู่บ้านบริเวณบ้านนายเเม้น กุญชรินทร์ หมู่ที่ 9 ตำบลเขาโร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
23 กุมภาพันธ์ 2566 ร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหอถังเหล็กรูปเเชมเปญระบบประปาหมู่บ้านบริเวณบ้านนายเเม้น กุญชรินทร์ หมู่ที่ 9 ตำบลเขาโร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
22 กุมภาพันธ์ 2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดเเอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านนายณรงค์ สังขโชติ-บ้านนายสวาท เมืองทรัพย์ (ตอนที่3) หมู่ที่ 6 ตำบลเขาโร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
22 กุมภาพันธ์ 2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร เรื่องประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดเเอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านนายณรงค์ สังขโชติ-บ้านนายสวาท เมืองทรัพย์ (ตอนที่ 3) หมู่ที่ 6 ตำบลเขาโร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
1 2 3 4 5 28