10 กุมภาพันธ์ 2566 การเปิดเผยราคากลางเเละการคำนวนราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างหอถังเหล็กรูปเเชมเปญระบบประปาหมู่บ้าน บ้านโคกยูง หมู่ที่ 7 ตำบลเขาโร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรรมราช
18 มกราคม 2566 ประกาศกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร
11 มกราคม 2566 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโครงการขยายเขตประปาซอยทุ่งม่วง หมู่ที่ 3 ตำบลเขาโร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 มกราคม 2566 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างโครงการขยายเขตประปาจากบ้านนายกำจัด ไหมจุ้ย-บ้านนายสมพงศ์ เพียรดี หมู่ที่ 4 ตำบลเขาโร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 มกราคม 2566 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 มกราคม 2566 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายอำพัน สังขโชติ-บ้านนางปราณี ทองชัย (ตอนที่ 5 ) หมู่ที่ 5 ตำบลเขาโร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
1 2 3 4 5 14
2 มีนาคม 2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมเเซมอาการเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุตำเขาโร หมู่ที่ 5 ตำบลเขาโร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
20 กุมภาพันธ์ 2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เย็น สำหรับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 กุมภาพันธ์ 2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำบริเวณสามเเยกบ้านโคกยูง หมู่ที่ 7 ตำบลเขาโร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
16 กุมภาพันธ์ 2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงสภาพเเวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 กุมภาพันธ์ 2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงระบบจ่ายน้ำระบบประปาบ้านนายเนือ่ง หมู่ที่ 8 ตำบลเขาโร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 กุมภาพันธ์ 2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงระบบจ่ายน้ำระบบประปาบ้านนาพรุจากบ้านนายบรรจง สมทอง-บ้านนายพา ปราบปราม หมู่ที่ 10 ตำบลเขาโร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 กุมภาพันธ์ 2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาฉายหนังกลางเเปลง ตามโครงการ อบต.สัญจรพบปะประชาชนประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 กุมภาพันธ์ 2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมอุปกรณ์การฉีดวัคซีน
1 2 3 4 5 7
20 กุมภาพันธ์ 2566 ร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหอถังเหล็กรูปเเชมเปญระบบประปาหมู่บ้าน บ้านโคกยูง หมู่ที่ 7 ตำบลเขาโร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
16 กุมภาพันธ์ 2566 ร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดเเอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านนายณรงค์ สังขโชติ-บ้านนายสวาท เมืองทรัพย์ (ตอนที่ 3) หมู่ที่ 6 ตำบลเขาโร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
15 กุมภาพันธ์ 2566 ร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมเเซมอาคารเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลเขาโร หมู่ที่ 5 ตำบลเขาโร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
14 กุมภาพันธ์ 2566
23 มกราคม 2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายต้นพังตาล-บ้านหนองปลิง หมู่ที่ 2 ตำบลเขาโร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
16 มกราคม 2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายจ่าง เพียรดี – บ้านนายอำนวย ระวังสุข (ตอนที่ 5) หมู่ที่4 ตำบลเขาโร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
13 มกราคม 2566 ร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายต้นพังตาล-บ้านหนองปลิง หมู่ที่ 2 ตำบลเขาโร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
10 มกราคม 2566 ร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายจ่าง เพียรดี – บ้านนายอำนวย ระวังสุข (ตอนที่๕) หมู่ที่ ๔ ตำบลเขาโร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
1 2 3 4 5 27