22 มีนาคม 2562 แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ ข้อมูงปราชญ์ชาวบ้านด้านต่างๆในเขตพื้นที่ตำบลเขาโรที่สมควรได้รับการยกย่องและลูกหลานควรศึกษาข้อมูลเพื่อให้ภูมิความรูัที่ได้สืบทอดมาแต่โบราณจะได้อยู่กับชุมชนท้องถิ่นตลอดไป
5 กุมภาพันธ์ 2562 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร ที่27/2562 เรื่อง มอบหมายเเละมอบอำนาจให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการเเทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร
5 กุมภาพันธ์ 2562 ค่ำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร ที่ 27/2562 เรื่องมอบหมายเเละมอบอำนาจให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการเเทนปลัดองค์การบรหารส่วนตำบลเขาโร
12 พฤศจิกายน 2561 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร เรื่องการยื่นเเบบเเสดงรายการเพื่อชำระภาษีโรงเรือนเเละที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่เเละภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2562
1 12 13 14
8 กุมภาพันธ์ 2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร เรื่อง ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างห่อถังเหล็กระบบประปาหมู่บ้านสระนำ้บ่อหรั่ง หมู่ที่6 ตำบลเขาโร
2 กุมภาพันธ์ 2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสุรินทร์ นาเคณ ถึงสายบ้านนายเริ่ม ไหมดำ บ้านควนเเพ หมู่ 9 ตำบลเขาโร
2 กุมภาพันธ์ 2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร เรื่อง เผยเเพร่เเผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
24 มกราคม 2565 การเปิดเผยราคากลางเเละการคำนวณราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ตารางเเสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรเเละราคากลางงานก่อสร้าง
24 มกราคม 2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร เรื่อง เผยเเพร่เเผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
18 มกราคม 2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร เรื่อง การยื่นเเบบเเสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2565
6 มกราคม 2565 การเปิดเผยราคากลางเเละการคำนวณราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ตารางเเสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรเเละราคากลางงานก่อสร้าง
27 ธันวาคม 2564 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร เรื่อง เผยเเพร่เเผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565
1 12 13 14 15 16 27