• กิจกรรมอบรมอาสาปศุสัตว์ตำบลเขาโรประจำปี2567 ตาม โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจําปีงบประมาณ 2567

22 เมษายน 2562 แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนตำบลเขาโรทราบว่าในขณะนี้ในเขตพื้นที่ตำบลเขาโรมีสนามกีฬาที่สามารถใช้ออกกำลังกายหลายประเภทกีฬา ตามหมู่บ้านต่างๆดังนี้
22 มีนาคม 2562 แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ ข้อมูงปราชญ์ชาวบ้านด้านต่างๆในเขตพื้นที่ตำบลเขาโรที่สมควรได้รับการยกย่องและลูกหลานควรศึกษาข้อมูลเพื่อให้ภูมิความรูัที่ได้สืบทอดมาแต่โบราณจะได้อยู่กับชุมชนท้องถิ่นตลอดไป
5 กุมภาพันธ์ 2562 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร ที่27/2562 เรื่อง มอบหมายเเละมอบอำนาจให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการเเทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร
5 กุมภาพันธ์ 2562 ค่ำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร ที่ 27/2562 เรื่องมอบหมายเเละมอบอำนาจให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการเเทนปลัดองค์การบรหารส่วนตำบลเขาโร
12 พฤศจิกายน 2561 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร เรื่องการยื่นเเบบเเสดงรายการเพื่อชำระภาษีโรงเรือนเเละที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่เเละภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2562
1 13 14 15
4 มกราคม 2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการขยายเขตประปาจากบ้านายกำจัด ไหมจุ้ย – บ้านนายสมพงศ์ เพียรดี หมู่ที่ 4 ตำบลเขาโร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4 มกราคม 2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขยายเขตประปาซอยทุ่งม่วง หมู่ที่ 3 ตำบลเขาโร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 มกราคม 2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลเข้าโครงไม้พระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชรมหาวัชรราชธิดา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 มกราคม 2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างอาคารรางวัลองค์กรปกครองครองส่วนท้องถิ่นที่มีการจัดการที่ดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 ธันวาคม 2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลเข้าโครงเหล็กป้ายเเบคดรอปพระบรมฉายาลักษณ์เเละทำเนียบบุคลากร ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร
8 ธันวาคม 2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโรเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเทปวัดระยะ สำหรับใช้ปฏิบัติงานกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 พฤศจิกายน 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสถาบันเพื่อสำรวจและประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการงานบริการงานสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
30 พฤศจิกายน 2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กท 7574 นครศรีธรมราช โดยเฉพาะเจาะจง
1 13 14 15 16
24 มกราคม 2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร เรื่อง เผยเเพร่เเผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
18 มกราคม 2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร เรื่อง การยื่นเเบบเเสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2565
6 มกราคม 2565 การเปิดเผยราคากลางเเละการคำนวณราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ตารางเเสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรเเละราคากลางงานก่อสร้าง
27 ธันวาคม 2564 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร เรื่อง เผยเเพร่เเผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565
24 ธันวาคม 2564 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร เรื่อง ยกเลิกเเผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565
14 ธันวาคม 2564 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร เรื่อง เผยเเพร่เเผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
28 กันยายน 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมเเซมระบบประปาบ้านหนองปลิง บ้านไสยูง หมู่ที่ 2 ตำบลเขาโร
17 กันยายน 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตามโครงการต่อเติมอาคารเรียนบ้านเขาโร หมู่ที่ 5 ตำบลเขาโร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 13 14 15 16 17 28