11 มกราคม 2566 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 มกราคม 2566 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายอำพัน สังขโชติ-บ้านนางปราณี ทองชัย (ตอนที่ 5 ) หมู่ที่ 5 ตำบลเขาโร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
9 มกราคม 2566 ประกาศ เรื่องการทำลายพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 34 รายการ
21 ธันวาคม 2565 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโครงการซ่อมแซมถนน (นศ.ถ.62-014) สามแยกวัดทุ่งควาย – สามแยกบ้านพรุเตียว หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งควาย ตำบลเขาโร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
30 พฤศจิกายน 2565 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างสถาบันเพื่อสำรวจและประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการงานบริการงานสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
29 พฤศจิกายน 2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีภาษี 2566
1 2 3 4 5 6 14
29 มีนาคม 2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร หมู่ที่ 10 ตำบลเขาโร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
9 มีนาคม 2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมายานพาหนะจำนวน 1 คัน สำหรับใช้ในการเดินทางจัดอบรมโครงการส่งเสริมเเละพัฒนาสตรีตำบลเขาโร ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ปากเมง รีสอร์ท หมู่ที่4 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7 มีนาคม 2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งเวทีพร้อมเครื่องเสียง สำหรับใช้ในงานโครงการวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7 มีนาคม 2566 ประกาศองค์การบริหารส่วตำบลเขาโร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งเต็นท์พร้อมเก้าอี้ สำหรับใช้ในการจัดงานโครงการวันท้องถิ่นไทย ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7 มีนาคม 2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งเต็นท์พร้อมเก้าอี้ สำหรับใช้ในการจัดงานโครงการการส่งเสริมปลูกผักสวนครัวรั่วกินได้ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 มีนาคม 2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมเเซมอาการเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุตำเขาโร หมู่ที่ 5 ตำบลเขาโร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
20 กุมภาพันธ์ 2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เย็น สำหรับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 กุมภาพันธ์ 2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำบริเวณสามเเยกบ้านโคกยูง หมู่ที่ 7 ตำบลเขาโร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
1 2 3 4 5 6 9
14 กุมภาพันธ์ 2566
23 มกราคม 2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายต้นพังตาล-บ้านหนองปลิง หมู่ที่ 2 ตำบลเขาโร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
16 มกราคม 2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายจ่าง เพียรดี – บ้านนายอำนวย ระวังสุข (ตอนที่ 5) หมู่ที่4 ตำบลเขาโร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
13 มกราคม 2566 ร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายต้นพังตาล-บ้านหนองปลิง หมู่ที่ 2 ตำบลเขาโร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
10 มกราคม 2566 ร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายจ่าง เพียรดี – บ้านนายอำนวย ระวังสุข (ตอนที่๕) หมู่ที่ ๔ ตำบลเขาโร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
9 มกราคม 2566 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหอถังเหล็กรูปแชมเปญระบบประปาหมู่บ้าน คลองท่าว่าน หมู่ที่ ๑ ตำบลเขาโร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding))
4 มกราคม 2566 การเปิดเผยราคากลางเเละกาารคำนวณราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายต้นพังตาล – บ้านหนองปลิง หมู่ที่ 2 ตำบลเขาโร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
3 มกราคม 2566 การเปิดเผยราคากลางเเละการคำนวนราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างห่อถังเหล็กรูปเเชมเปญระบบประปาหมู่บ้าน คลองท่าว่าน ม.1 ต.เขาโร
1 2 3 4 5 6 27