3 เมษายน 2563 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกเเละสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำ(เดือนมกราคม พ.ศ.2563-เดือนมีนาคม พ.ศ.2563
6 มกราคม 2563 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกเเละสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตดลงเป็นหนังสือประจำ(เดือนตุลาคม พ.ศ.2562-เดือนธันวาคมพ.ศ. 2562
22 พฤศจิกายน 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายไสเนียง – บ้านนายปรีชา เพียรดี หมู่ที่ 6 ตำบลเขาโร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
22 พฤศจิกายน 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายไสตอไหน หมู่ที่ 7 ตำบลเขาโร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 พฤศจิกายน 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายเจือบ บุญส่ง – บ้านนายชู เพชรสีเงิน หมู่ที่ 2 ตำบลเขาโร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 30 31 32 33